Algemene voorwaarden

English versionhttp://www.duva.be/en/shortcuts/termsandconditions/

Version françaisehttp://www.duva.be/fr/shortcuts/conditionsgenerales/

 

BVBA DUVA CERISETTES & CHOCOLATES heeft haar maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Prijkelhoek 56 en is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0812.214.751.

Toepasselijkheid
Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen de BVBA Duva Cerisettes & Chocolates en haar klanten, beheerst door huidige algemene voorwaarden die geacht worden door de klant aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Zo één van de onderhavige voorwaarden nietig mocht worden verklaard of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.
 
Offerte/prijs
De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook gedetailleerde bestelinformatie is terug te vinden op de prijsofferte dewelke een specifieke geldigheidsduur heeft. Deze prijsofferte wordt steeds opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. 
 
Alle prijzen zijn netto, exclusief BTW, en worden opgegeven in euro. Alle kosten verbonden aan de betaling zijn ten laste van de koper alsook alle taksen.
 
Levering
Aan de leveringsplicht is voldaan bij het ter beschikking stellen van de goederen aan de koper op onze maatschappelijke zetel. Transport is steeds uitsluitend op last en als risico van de koper, zelfs indien de BVBA Duva Cerisettes & Chocolates hierbij bijstand zou verlenen. Ook alle kosten dewelke met dit transport gepaard gaan, zijn ten laste van de koper. 
 
Indien de goederen worden geleverd in grijze plastieken bakken dienen deze bakken gereinigd te worden terugbezorgd binnen de maand na de afhaling. Bij gebreke hieraan is een schadevergoeding verschuldigd a rato van 5,00 euro per bak.
 
Betalingsvoorwaarden
Onze facturen zijn contant betaalbaar aan onze zetel, behoudens andersluidende betalingsmodaliteiten dewelke schriftelijk overeengekomen zijn tussen de partijen. 
 
De facturen worden geacht aanvaard te zijn door de schuldenaar tenzij zij geprotesteerd worden bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de factuurdatum. Het aanvaarden van cheques, wissels of handelseffecten brengt geen schuldvernieuwing mee. 
 
Bij niet betaling van de facturen op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar. Bij laattijdige betaling zal ten titel van schadebeding, onverminderd voornoemde verwijlintresten, een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 12% per jaar met een minimum van 100,00 euro. 
 
Indien de koper de goederen niet komt afhalen bij de BVBA Duva Cerisettes & Chocolates zullen eveneens voornoemde voorwaarden van toepassing zijn. 
 
Alle innings- en protestkosten evenals recuperatiekosten, zelfs van geaccepteerde wissels, zijn ten laste van de kopers, bovenop voornoemde schadevergoeding. 
 
Elke vertraging in de betaling geeft de BVBA Duva Cerisettes & Chocolates het recht om
alle bestaande en niet uitgevoerde bestellingen te vernietigen zonder schadevergoeding aan de koper. 
 
Contractbreuk
Indien de koper nalaat bestelde goederen af te halen of in ontvangst te nemen of indien een bestelling door de koper geannuleerd wordt, heeft BVBA Duva Cerisettes & Chocolates de keuze ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vervolgen ofwel de verbreking van de overeenkomst door de koper vast te stellen en te aanvaarden ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vervolgen. Ingeval BVBA Duva Cerisettes & Chocolates de verbreking van de overeenkomst door de koper aanvaarden, zowel als in het geval van ontbinding van de overeenkomst, is de koper ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag verschuldigd ten belope van 30% van de vastgestelde verkoopprijs van de bestelde goederen. De vastgestelde verkoopprijs van de bestelde goederen is integraal verschuldigd indien het gaat om goederen dewelke specifiek voor een bepaalde koper werden gefabriceerd (bijvoorbeeld klantspecifieke verpakkingen,…). 
 
Garantie
De koper verklaart de verkochte goederen bij afhaling/levering te hebben gezien en gecontroleerd en ze vrij van alle zichtbare gevolgen te hebben bevonden. De BVBA Duva Cerisettes & Chocolates garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en levensduur zoals door de partijen werd overeengekomen. De BVBA Duva Cerisettes & Chocolates waarborgt de goederen gedurende de op de producten opgegeven termijn op onzichtbare gebreken en/of bederf. Deze termijn loopt vanaf de levering en uitsluitend in zoverre de koper bewijst dat deze goederen in de normale bewaringsomstandigheden werden bewaard, rekening houdende met licht, vochtigheid, temperatuur, hygiëne, luchtverversing,…
 
Indien de klachten van de koper door de BVBA Duva Cerisettes & Chocolates gegrond worden bevonden, zal zij de geleverde zaken kosteloos vervangen. In geen geval kan zij gehouden zijn tot enige schadevergoeding. In ieder geval beperkt de aansprakelijkheid van de BVBA Duva Cerisettes & Chocolates zich tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van haarzelf gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van BVBA Duva Cerisettes & Chocolates voor enige andere vorm van schade (bijvoorbeeld gevolgschade, schade wegens gederfde winst,…) is uitgesloten.
 
Klachten
Elke klacht met betrekking tot de goederen en/of facturatie moet, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na afhaling of levering of factuurdatum, bij aangetekend schrijven aan de BVBA Duva Cerisettes & Chocolates geschieden. 
 
Eigendomsoverdracht
In afwijking van artikel 1583 B.W., blijft BVBA Duva Cerisettes & Chocolates eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen. 
 
Toepasselijk recht/bevoegde rechter
De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering 
van de overeenkomst of van huidige algemene voorwaarden, zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent. 
 +/-
Laden ...